صفات

Arabic: ·plural of صِفَة‎ (ṣifa)··plural of صفت‎ Low Carb Keto Recipes. صفات خداوند، یکی از مباحث مهم علم کلام است که اقوال مختلفی در مورد آن مطرح شده است

2023-02-05
    ماهي مصادر فيتامين ف
  1. صفات الشخصية الانطوائية
  2. Grilled Avocado on “Toast”