ص ٦٣ ال عمران

این سوره در چینش کنونی مُصحَف ، سومین سوره است و در جزء سوم و چهارم قرآن جای دارد. Submit to God in the Religion of Abraham - Quranic Warners

2023-02-09
    كلمات بحرف غ ر و ب م
  1. آیه
  2. آل عمران ۴
  3. 4 النساء An-Nisaa
  4. وهي مدنية
  5. مكتبة التفاسير
  6. ٦٣ سورة المنافقون ٦٤- سورة التغابن
  7. ٦- سورة الأنعام
  8. ٨ سورة الأنفال