احکام سعی صفا و مروه

احکام حج - قسمت [13] ( سعی میان صفا و مروه ) mp4 22 / 11 / 1436 , 6/9/2015. 9- سعی بین صفا و مروهمسئله: سوم از اعمال مکه سعی بین صفا و مروه است که باید هفت مرتبه سعی کند و اینجا هم با سعی بین صفا و مروه که در اعمال عمره گفته شد فرق ندارد مگر در نیت که اینجا نیت می کند سعی

2023-02-09
    اصدر محمد علي او ل صحيفه
  1. اسراری در مورد صفا و مروه
  2. تقصیر
  3. ۹
  4. May 02, 2019 · صفا
  5. Nov 25, 2017 · 9
  6. (الفاضل اللنکرانی، ج 5، ص 383، 1418)